Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

फर्पिङ्

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङ्, काठमाण्डौ

ठेगाना : फर्पिङ्

फोन नं : 01-4710228

इमेल : ilakaprasasanpharping@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100028277270313